Menu

Vedtægter

Vedtægter MorsØ FC


KAPITEL 1

Overordnede bestemmelser

§ 1 - Foreningens navn og hjemsted
stk. 1 Foreningens navn er MorsØ FC.
stk. 1 Foreningens hjemsted er Morsø Kommune.
s
tk. 3 MorsØ FC er en selvstændig juridisk, økonomisk, administrativ og sportslig/fritids enhed.
stk. 4 I henhold til bestyrelsens beslutning er MorsØ FC hjemsted er samme sted som MorsØ FC’s
postadresse. Foreningens hjemsted og spillested kan være forskelligt. MorsØ FC har spillested på i
Morsø Multipark, 7900 Nykøbing Mors. Spillestedet kan ændres ved bestyrelsesbeslutning i henhold
til opnåelse af foreningens formål.
Stk. 4 MorsØ FC’s hjemsted og spillested vil til enhver tid fremgå af klubbens hjemmeside og brevpapir.

§ 2 - Foreningens formål
Stk. 1 Foreningen MorsØ FC formål er:
At sikre medlemmerne de bedste muligheder for en aktiv, alsidig og udviklende fritidsinteresse.
At sikre medlemmerne mulighederne for at dyrke idræt og udøve deres fritidsinteresser på det
niveau, der passer den enkelte bedst.
At sikre medlemmerne de optimale sociale rammer for udøvelse af idræt og fritidsinteresser.
At sikre medlemmerne mulighed for fællesskab.
At drive eventuelle sideaktiviteter, som bestyrelsen måtte finde egnede til at indgå i driften af
klubben.

§ 3 - Spilledragt
stk. 1 Foreningens farver er blå og sort ved stilarter af blå/sorte spilletrøjer, sorte benklæder og sorte
strømper.
stk. 2 Foreningens mærke skal være på spilletrøjen.

§ 4 - Medlemskab af organisationer og sammenslutninger
stk. 1 MorsØ FC er tilsluttet Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union samt Danmarks IdrætsForbund og er underlagt disses love og bestemmelser.
stk. 2 MorsØ FC er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.
stk. 3 MorsØ FC er medlem af Danmarks Handicap Idræts-Forbund.
stk. 4 MorsØ FC er medlem af Idrætssamvirke i Morsø Kommune.
stk. 5 MorsØ FC tilstræber at være repræsenteret i MorsØ Multipark.
stk. 6 Ændringer til denne bestemmelse i vedtægten kræver kun simpelt flertal på generalforsamlingen.

KAPITEL 2

Medlemskab

§ 5 - Rettigheder og pligter
stk. 1 MorsØ FC er en medlemsforening, hvor medlemmernes aktive medvirken til fremme af foreningens
formålsbestemmelser er en nødvendighed for at opnå sportslig, social administrativ og økonomisk
succes.
stk. 2 Medlemmerne har ret til at dyrke deres fritidsinteresse inden for den gældende
formålsbestemmelse, til at deltage i foreningens daglige virke og til at deltage i foreningens
demokratiske processer samt pligt til at betale kontingent.
stk. 3 Kontingentsatserne for medlemskab fastsættes hvert år af bestyrelsen i forbindelse med
vedtagelse af budget.
stk. 4 Medlemskontingentet forfalder i rater i et regnskabsår efter beslutning og vurdering bestyrelsen.
Eventuelle kontingentreguleringer træder i kraft ved første opkrævning efter vedtagelse.
stk. 5 I forbindelse med ind- og udmeldelse har bestyrelsen bemyndigelse til at opkræve de nødvendige
kontingenter og gebyrer.
Stk. 6 Medlemmerne registreres i Morsø FCs kartotek. Kartotekets udformning fastsættes efter
bestyrelsens skøn.
Stk.7 Medlemmerne er til enhver tid pligtige til at melde adresseændring, nyt telefonnummer og andet,
som har relevans for opretholde et korrekt kartoteket.

§ 6 - Valgbarhed
stk. 1 Valgbare til bestyrelsen, interne revisorposter samt andre udvalgs- og lederposter i foreningen er
såvel aktive som passive medlemmer, der er fyldt 18 år og er personligt myndige.
stk. 2 Valgbare er kun medlemmer, der ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved
skriftlig tilkendegivelse accepterer opstilling til valg.

§ 7 - Aktivt medlemskab
stk. 1 Som aktivt medlem kan optages enhver, som har interesse i at deltage på et hold eller som er
frivillig træner eller leder i en afdeling inden for MorsØ FC.
stk. 2 For aktive ungdomsmedlemmer, dvs. medlemmer til og med deres fyldte 17. år har
forældremyndighedsindehaverne/værgerne, på vegne af deres børn, aktivt medlemskab af MorsØ
FC.
stk. 3 Indmeldelse og opretholdelse af medlemskab sker ved betaling af kontingent.
stk. 4 Bestyrelsen har bemyndigelse men ikke pligt til at meddele aktivt medlemskab, inkl.
kontingentfrihed, til trænere og ledere, der udfører en frivillig indsats for foreningen.
stk. 5 Aktivt medlemskab giver tale- og stemmeret på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.
stk. 6 Bestyrelsen kan, efter vurdering, nedsætte eller helt undlade opkrævning af kontingent hos aktive
medlemmer, der efter ansøgning påberåber sig konkrete årsager til manglende betalingsevne.

§ 8 - Passivt medlemskab
stk. 1 Som passivt medlem kan optages enhver, som har interesse i at støtte formål og grundlag for
MorsØ FC, herunder også juridiske personer.
stk. 2 Indmeldelse og opretholdelse af medlemskab sker ved betaling af kontingent som fastsættes af
bestyrelsen.
stk. 3 Passivt medlemskab giver tale-, men ikke stemmeret, på generalforsamlinger ved personligt
fremmøde.
stk. 4 Kontraktansatte trænere og ledere er sidestillet med passive medlemmer, dog uden valgbarhed.

§ 9 - Æresmedlemmer
stk. 1 Bestyrelsen kan, enten ved egen foranledning eller efter indstilling fra en kreds af medlemmer,
udnævne æresmedlemmer.
stk. 2 Æresmedlemskab kan tildeles medlemmer, der enten gennem en lang årrække har ydet en frivillig
indsats for foreningen eller har ydet en enkeltstående indsats, der har haft skelsættende betydning
for foreningen.

stk. 3 Tildeling af æresmedlemskab kan først ske, efter at medlemmet har afgivet sit samtykke hertil.
stk. 4 Æresmedlemmer nyder samme rettigheder som aktive medlemmer. Æresmedlemskab er
kontingentfrit.
stk. 5 Æresmedlemmer modtager på den førstkommende generalforsamling et synligt bevis på
udnævnelsen.

§ 10 - Udmeldelse
stk. 1 Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningen.
stk. 2 Medlemmer, der ønsker sig udmeldt, skal, for at få udstedt eventuelt spillercertifikat, have betalt
skyldigt kontingent til MorsØ FC.

§ 11 - Ophør af medlemskab
stk. 1 Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 40 dage efter først opkrævning, ophører
automatisk med at være medlemmer af MorsØ FC.
stk. 2 Bestyrelsen er herefter bemyndiget til at inddrage medlemmets eventuelle spilletilladelse og
meddele dette til relevante myndigheder, organisationer eller interessesammenslutninger.
stk. 3 Medlemsrettigheder samt spilletilladelse kan først generhverves, når skyldigt kontingent til MorsØ
FC er betalt, eller tidligst efter 6 måneders kontingentrestance.
stk. 4 Pådrager et medlem sig gæld til MorsØ FC, anmoder bestyrelsen skriftligt vedkommende om
betaling inden 14 dage. Hvis gælden ikke er betalt inden udløbet af denne frist, kan den
pågældende ved bestyrelsesbeslutning slettes som medlem og kan ikke genoptages som medlem,
førend gælden er betalt.

§ 12 - Udelukkelse og eksklusion
stk. 1 Bestyrelsen kan træffe beslutning om udelukkelse eller eksklusion af et medlem, såfremt
vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde
har tilsidesat sine medlemspligter, relevant lovgivning eller andre relevante regler.
stk. 2 Beslutning om udelukkelse, der er tidsbegrænset til maximalt 2 år, eller eksklusion, der er uden
tidsbegrænsning, skal træffes af bestyrelsen senest 3 måneder efter, at denne har fået kendskab
til de omhandlende forhold.

stk. 3 Forinden bestyrelsen træffer sin beslutning skal der udarbejdes en skriftlig sagsfremstilling, som
skal sendes til høring hos medlemmet. Beslutning om udelukkelse eller eksklusion skal meddeles
medlemmet skriftligt og medfører at medlemsrettighederne umiddelbart inddrages.
Stk. 4 Et udelukket eller ekskluderet medlem kan indbringe beslutningen for den førstkommende
generalforsamling som særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen træffer med simpelt
flertal den endelige beslutning om udelukkelse eller eksklusion.
stk. 5 Et ekskluderet medlem har ret til at få prøvet lovligheden af sin eksklusion gennem Danmarks
Idræts-Forbunds Ordens- og Amatørudvalg.
stk. 6 Et udelukket eller ekskluderet medlem kan ved fremsendelse af skriftlig og begrundet anmodning
søge om genoptagelse i foreningen. Anmodningen skal behandles på førstkommende ordinære
generalforsamling. Reglerne for behandling af genoptagelse følger bestemmelserne i stk. 3 og 4.

KAPITEL 3

Økonomi og revision

§ 13 - Regnskabsår
stk. 1 MorsØ FC’s regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 14 - Revision
stk. 1 Årsregnskabet overgives til revisionen senest 15. februar.
stk. 2 Revisionen er pligtig til at overholde almindelig revisionsskik i revision af årsregnskabet.
stk. 3 Det reviderede regnskab skal sammen med eventuelle revisionsbemærkninger samt budgetforslag
for næste regnskabsår, ligge til offentligt gennemsyn på foreningens kontor senest 14 dage før den
ordinære generalforsamling.
stk. 4 Det reviderede regnskab fremlægges af bestyrelsen på enhver ordinær generalforsamling og skal
indeholde såvel specificeret driftsregnskab som statusopgørelse.
stk. 5 Revisionen består af 2 af den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges på skift
hvert andet år. Revisorerne har møderet på den ordinære generalforsamling.

§ 15 - Hæftelse
stk. 1 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser.
stk. 2 Foreningens medlemmer hæfter på ingen måde personligt for økonomiske forpligtelser, indgået af
bestyrelsen, på vegne af foreningen.
Stk. 3 Foreningen hæfter maksimalt med egen formue.

§ 16 - Formue
stk. 1 Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art i
forbindelse med udmeldelse eller foreningens opløsning.
stk. 2 Låntagning større end DKK 150.000, samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom, skal
godkendes af generalforsamling før en beslutning om dette har bindende virkning for foreningen.
Stk. 3 I tilfælde af foreningens opløsning henvises til det i § 24, stk. 6 anførte.

§ 17 - Tegningsret
stk. 1 Foreningen tegnes af 2 ud af 3 af bestyrelsens medlemmer.

KAPITEL 4

Generalforsamlinger

§ 18 - Ordinær generalforsamling
stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
stk. 2 MorsØ FC afholder sin årlige ordinære generalforsamling inden udgangen af marts måned med
indkaldelse, enten i klubblad, ved offentlig annoncering, på klubbens hjemmeside eller ved direkte
mail til klubbens medlemmer mindst 14 dage før afholdelse.
s
tk. 3 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Indkomne forslag skal ligge til gennemsyn på foreningens kontor senest 5
dage før generalforsamlingens afholdelse.
stk. 4 Generalforsamlingen er lukket, kun for medlemmer. Gyldigt medlemsbevis skal på forlangende
kunne fremvises ved indgangen.
stk. 5 Forsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller revisor i
foreningen.
stk. 6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forgangne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forgangne år og budget for det kommende år
til generalforsamlingens godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
7. Eventuelt
(Der kan ikke fremsætte forslag til afstemning under dette punkt.)
stk. 7 Beslutninger på den ordinære generalforsamling vedtages med simpelt flertal, med mindre andet
er angivet i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt 5 medlemmer forlanger det.
stk. 8 Referat fra den ordinære generalforsamling godkendes og underskrives af dirigenten. Referat skal
ligge til gennemsyn på foreningens kontor senest 1 måned efter afholdelse.

§ 19 - Ekstraordinær generalforsamling
stk. 1 Bestyrelsen kan til enhver tid kræve en ekstraordinær generalforsamling indkaldt.
stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes, når 40 medlemmer fremsender skriftlig
begrundet forslag herom til bestyrelsen. Herefter skal bestyrelsen inden for 30 dage med
indkaldelse enten i klubblad, hjemmeside eller ved offentlig annoncering med mindst 14 dages
varsel indkalde medlemmerne.
stk. 3 Indkomne forslag skal ligge til gennemsyn på foreningens kontor senest 5 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
stk. 4 Generalforsamlingen er lukket, kun for medlemmer. Gyldigt medlemsbevis skal på forlangende
kunne fremvises ved indgangen.
stk. 5 Forsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller revisor i
foreningen.
stk. 6 Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 eller 4 stemmetællere
3. Det/de begærede emne(r) til behandling

stk. 7 Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med simpelt flertal, med mindre
andet er angivet i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt 5 medlemmer
forlanger det.
stk. 8 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling godkendes og underskrives af dirigenten. Referat
skal ligge til gennemsyn på foreningens kontor senest 1 måned efter afholdelse.

KAPITEL 5

Bestyrelsens arbejde og råden

§ 20 - Bestyrelsen
stk. 1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af MorsØ FC. Den er foreningens daglige
politiske ledelse i perioden mellem generalforsamlinger. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe
beslutninger om aktiviteter eller andet, der ligger inden for foreningens formålsbestemmelser.
Bestyrelsens beslutninger er bindende for foreningens medlemmer. Endelig er bestyrelsen
forpligtet til – på alle niveauer – at udvikle og fremme et godt informations- og formidlingsniveau i
foreningen.
stk. 2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Hvert år afgår den af de 3 medlemmer der har fungeret
længst. Genvalg kan finde sted én gang således et bestyrelsesmedlem maksimalt kan sidde i
uafbrudt i bestyrelsen i 6 år. Hvert år vælger den ordinære generalforsamling én suppleant til
bestyrelsen.
stk. 3 De valgte bestyrelsesmedlemmer må ikke bestride andre besluttende funktioner i foreningens
organisation end bestyrelsesarbejdet.
stk. 4 Bestyrelsen har pligt til at lave referater fra bestyrelsens møder. Disse kan efter bestyrelsens
afgørelse offentliggøres.
stk. 5 Bestyrelsen fremlægger på den ordinære generalforsamling en beretning indeholdende
overordnede aktivitets, administrative og økonomiske resultater i det forgangne år og
målsætninger for det kommende år.
stk. 6 Bestyrelsen skal sikre at der føres medlemskartotek, driftsregnskab og en forsvarlig drift i øvrigt.
Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve alle med foreningens drift forbundne indtægter og
berettiget til at afholde alle forfaldne udgifter, ifølge vedtaget budget. Ekstraordinære bevillinger og
poster skal fremstå i det reviderede regnskab som selvstændige poster.

stk. 7 Bestyrelsen kan og skal i nødvendigt omfang udlægge sportslige, administrative og økonomiske
funktioner bl.a. jf. denne bestemmelses stk. 6., til udvalg, grupper og personer uden for
bestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til løbende at ajourføre og evaluere den valgte organisation.
stk. 8 Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.

KAPITEL 6

Organisation

§ 21 - Organisering
stk. 1 MorsØ FC er til enhver tid forpligtet til at opbygge sin sportslige, administrative og økonomiske
organisation således, at den fremmer:
Foreningens formålsbestemmelser
Medlemmernes behov
Decentralisering af beslutningsprocesserne
stk. 2 Foreningens organisering, jf. stk. 1, fastlægges af bestyrelsen gennem opdeling i afdelinger og
eller funktioner. Inden for hver afdeling/funktion er der overordnet krav om målstyring,
kvalitetssikring, identificering af opgaver og medlemshøring/-demokrati.

§ 22 - Afdelinger/funktioner
stk. 1 De enkelte afdelinger/funktioner inden for MorsØ FC nedsættes af bestyrelsen og er forpligtet til at,
Sikre at afdelingens/funktionens opgaver løses tilfredsstillende
Løbende at udvikle, ajourføre og evaluere deres opgaver
Sikre koordinering og optimering med øvrige afdelinger/funktioner i Morsø FC
Udvise økonomisk ansvarlighed
Afholde møder efter behov og sikre ar der laves referater af disse møder
Sikre nødvendig kommunikation med bestyrelsen i MorsØ FC
Sikre selvsupplering og udskiftning i gruppen jf. stk. 2
stk. 2 En afdeling/Funktion i MorsØ FC ledes af 3 personer. Der foretages ikke valg til disse, men det skal
tilstræbes at udskiftning sker efter samme model som valg til bestyrelsen jf. § 20, stk. 2


KAPITEL 7

Samarbejdsbestemmelser

§ 23 - Sportsligt og økonomisk samarbejde med andre foreninger
stk. 1 Inden for rammerne af foreningens formålsparagraf, kan MorsØ FC indgå i samarbejde med andre
foreninger. Efter bestyrelsens bemyndigelse fra generalforsamling kan der indgå aftaler og
økonomisk bindende samarbejde med en eller flere foreninger.
stk. 2 Samarbejdsaftalen skal forelægges generalforsamlingen i sin fulde ordlyd og vedtages af denne før
bestyrelsen tiltræder den.
stk. 3 For vedtagelse af samarbejdsaftaler kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte ved skriftlig afstemning stemmer for
det stillede forslag.
s
tk. 4 Hvis fremmødet ikke er tilstrækkeligt, men forslaget i øvrigt opnår mindst 2/3 flertal, kan
bestyrelsen efter varslingsreglerne i § 19, stk. 2, sidste punktum, indkalde til ny generalforsamling
med det stillede forslag som eneste punkt til behandling på dagsordenen.
S
tk. 5 For vedtagelse af samarbejdsaftaler ved anden behandling på generalforsamlingen kræves, at
mindst 2/3 af de fremmødte ved skriftlig afstemning stemmer for det stillede forslag.
stk. 6 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at kun foreningens formue belastes af økonomiske byrder, der
måtte være en følge af indgåede samarbejdsaftaler.
S
tk. 7 Samarbejdsaftaler kan ikke indgås, med mindre at:
aftalerne kan opsiges af bestyrelsen med et varsel på ikke over 12 måneder, og
at aftalen indeholder vetoret for den siddende bestyrelse mod nye aktiviteter, der kan
medføre yderligere økonomiske forpligtelser for foreningen.
stk. 8 Uanset bestyrelsens godkendelse af aftale kan generalforsamlingen til enhver tid, med
begrundelse, pålægge bestyrelsen at opsige aftalen.
stk. 9 Opsigelse fordrer, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på en
generalforsamling og at mindst 2/3 af de fremmødte ved skriftlig afstemning stemmer for
opsigelsen.
stk. 10 Hvis ikke fremmødet er tilstrækkeligt, men forslaget i øvrigt opnår mindst 2/3 flertal, skal
bestyrelsen senest 30 dage efter generalforsamlingen, efter varslingsreglerne i § 19, stk. 2, sidste

punktum, indkalde til ny generalforsamling med forslag om opsigelse som eneste punkt til
behandling på dagsordenen.
stk. 11 For opsigelse af samarbejdsaftaler ved anden behandling på generalforsamlingen kræves, at
mindst 2/3 af de fremmødte ved skriftlig afstemning stemmer for det stillede forslag.
stk. 12 Bestyrelsen skal afgive opsigelse inden for en måned efter at have pålægget fra
generalforsamlingen.

KAPITEL 8

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 24 - Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer samt forslag til opløsning af foreningen skal forelægges den
ordinære generalforsamling.
stk. 2 For vedtagelse af vedtægtsændringer samt forslag til opløsning af foreningen kræves, at mindst
halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte ved
skriftlig afstemning stemmer for det stillede forslag.
stk. 3 Hvis ikke fremmødet på den ordinære generalforsamling er tilstrækkeligt, men forslaget i øvrigt
opnår mindst 2/3 flertal, er bestyrelsen pligtig til, efter varslingsreglerne i § 18, stk. 2, sidste
punktum, at indkalde til ny generalforsamling med det stillede forslag som eneste punkt til
behandling på dagsordenen.
stk. 4 For vedtagelse af vedtægtsændringer samt forslag til opløsning af foreningen på en ekstraordinær
generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte ved skriftlig afstemning stemmer for det
stillede forslag.
stk. 5 Ændringer til vedtægtens § 4 kræver dog kun simpelt flertal på en generalforsamling.
stk. 6 I tilfælde af foreningens opløsning skal der på den ekstraordinære generalforsamling hvor
beslutning om opløsning træffes beslutning om anvendelse af foreningens aktiver. Anvendelse skal
ske inden for idræts- og ungdomsarbejdet i lokalområdet.

Luk